Shop Mobile More Submit  Join Login
Cover Scrapbook #13 : First Love... by Yu-Designer Cover Scrapbook #13 : First Love... by Yu-Designer
Add a Comment:
 
:icon100985:
100985 Featured By Owner Mar 8, 2017
cho xin res đi ạ
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 9, 2017  Student
Yu lười kiếm res lắm nên hay move
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 7, 2017
First Love là câu của tuui
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 7, 2017  Student
Ahihi, cho tuôi xin
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 8, 2017
À hú hú, tuôi khổ quá mà 
Co câu cũng lấy của tui là hao???????/
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 8, 2017  Student
Thì cho tui xin
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 11, 2017
Kí giấy: 'CÁI GÌ CỦA VỢ LÀ CỦA CHỒNG, CÁI GÌ CỦA CHỒNG LÀ CỦA VỢ' xong thì tuôi tha
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 11, 2017  Student
 'CÁI GÌ CỦA VỢ LÀ CỦA CHỒNG, CÁI GÌ CỦA CHỒNG LÀ CỦA CHỒNG' 
                                              Ng` cam kết
                                                  Vếu
Reply
:iconthaolinh2k5:
ThaoLinh2k5 Featured By Owner Mar 14, 2017
Vầng, cho chồng
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 14, 2017  Student
Ahihi, thím mắc lừa rồi
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 6
Image Size
17.4 MB
Resolution
800×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
59
Favourites
5 (who?)
Comments
17
×